Aby Państwa pobyt w „Apartamentach Pawełek” był jak najlepszy, opracowaliśmy regulamin, który informuje o podstawowych zasadach korzystania z obiektu. Zachęcamy do lektury.

REGULAMIN „APARTAMENTÓW PAWEŁEK”

W regulaminie zostały zawarte podstawowe prawa i obowiązki Usługobiorcy („Najemca”) oraz Usługodawcy – Agnieszka Pawełek Firma Handlowo-Usługowa „Pawełek” z siedzibą ul. Lazurowa 17, 32-640 Rudze, NIP: 5492302688, REGON 120415633, nr tel. +48 668 626 020, e-mail: kontakt@apartamentypawelek-zator.pl („Wynajmujący”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego obiektu oferowanego przez Wynajmującego, a także reklamacji, odpowiedzialności oraz sposobu odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu (zarówno wewnątrz budynku, jak i jego otoczeniu) oraz dotyczy wszystkich osób przebywających.

1. Doba hotelowa i zameldowanie

 • „Apartamenty Pawełek” są wynajmowane na doby po uprzednim uregulowaniu zapłaty.
 • Doba hotelowa trwa od 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 • Jeśli Najemca nie opuści apartamentu do 10.00, to oznacza, że wyraża chęć przedłużenia pobytu o kolejną dobę i zobowiązuje się do jej opłacenia.
 • Poprawne zameldowanie polega na okazaniu Wynajmującemu (lub osobie przez niego wskazanej) dokumentu potwierdzającego tożsamość Najemcy, tj.: dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość Najemcy; a następnie odebraniu kluczy do swojego apartamentu.

2. Zasady rezerwacji i płatności za pobyt

 • Rezerwacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza na stronie internetowej Najemcy (https://apartamentypawelek-zator.pl/).
 • Najemca ma obowiązek – od dnia dostarczenia wiadomości potwierdzającej rezerwację – opłacenia rezerwacji w całości lub w formie zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Natomiast brakującą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej zarezerwowanego pobytu.
 • Jeśli rezerwacja nie zostanie opłacona w powyższym terminie, Wynajmujący ma prawo do jej anulowania i zachowania wpłaconego zadatku.
 • Opłacenia rezerwacji można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr 63 8136 0000 0010 8201 2000 0010 lub za pośrednictwem systemu „Przelewy24”.
 • Jeżeli Najemca nie wykorzysta zarezerwowanego pobytu w całości wskutek późniejszego wyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynikałoby to z ustalonej rezerwacji, to Wynajmujący nie ma obowiązku obniżenia płatności za taki pobyt.
 • W miarę możliwości i dostępności miejsc w „Apartamentach Pawełek”, Najemca może przedłużyć swój pobyt, najlepiej po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru Wynajmującemu.

3. Odpowiedzialność Najemcy i/lub osób z nim przebywających

 • Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia dokonane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu noclegowego. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia, będzie pobierana dodatkowa opłata ustalana indywidualnie. Ponadto, w razie dokonania uszkodzeń, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu lub osobie do tego wyznaczonej.
 • Przedmioty osobiste pozostawione przez Najemcę (i/lub osoby z nim przebywające), będą przechowywane maksymalnie przez 1 miesiąc. Zwrot takich przedmiotów jest możliwy wyłącznie przez przesyłkę na koszt Najemcy, po wcześniejszym kontakcie i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji.
 • Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie i pełnoletnie przebywające razem z nim w trakcie pobytu (również za ewentualne szkody wyrządzone przez takie osoby). Dotyczy to również szkód wyrządzonych przez osoby zaproszone do obiektu, ale nie posiadające rezerwacji pobytu w „Apartamentach Pawełek”.

4. Zasady pobytu i korzystania z obiektu noclegowego i przestrzeni wokół

 • W chwili przekazania kluczy, Najemca staje się odpowiedzialny za apartament, który wynajął.
 • Cisza nocna obowiązuje w godz. 00-06.00.
 • Osoba lub osoby zaproszone do apartamentu przez Najemcę, ale nie posiadające rezerwacji, powinny opuścić obiekt na czas trwania ciszy nocnej.
 • W obiekcie obowiązuje zakaz przetrzymywania wszelkiego rodzaju zwierząt.
 • Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Najemców, wewnątrz budynku noclegowego obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku łamania zakazu, osoba paląca zostanie obciążona kwotą do 200 zł.
 • Po zakończonym pobycie klucze do wynajmowanego apartamentu należy wrzucić do specjalnej skrzynki zawieszonej na przodzie budynku „Apartamentów Pawełek”.
 • Wszelkie uwagi i prośby dotyczące pobytu i/lub wyposażenia należy zgłaszać niezwłocznie do właścicieli „Apartamentów Pawełek” (Wynajmującego) lub wyznaczonej osoby.

5. Odpowiedzialność Wynajmującego

 • Wynajmujący dokłada wszelkich starań, aby pobyt w „Apartamentach Pawełek” przebiegał komfortowo i zgodnie z Umową najmu.
 • Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty pozostawione w apartamencie przez Najemcę lub inne osoby przebywające. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

6. Rezygnacja z rezerwacji – prawo do odstąpienia od umowy

 • Zarówno Wynajmujący, jak i Najemca mają możliwość odstąpienia od Umowy najmu w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. W takim przypadku Najemca ma prawo do zwrotu wszystkich środków, które wpłacił.
 • W dowolnym momencie, ale przed ustalonym terminem pobytu, Najemca ma prawo do odstąpienia od Umowy najmu. W takim przypadku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Natomiast w sytuacji, kiedy to Wynajmujący zdecyduje się na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy najmu, przed ustalonym pobytem, jest zobowiązany do zwrotu Najemcy dwukrotności wpłaconego przez Najemcę zadatku w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.
 • Jeżeli Wynajmujący z przyczyn niezależnych od niego, jest zmuszony zmienić istotnie warunki Umowy najmu przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie pobytu, a w szczególności zmienić zarezerwowany apartament lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy akceptuje sugerowaną zmianę Umowy najmu, ewentualnie odstępuje od Umowy najmu wnosząc o zwrot poniesionych wpłat.

7. Możliwość złożenia reklamacji – terminy i sposób jej rozpatrzenia

 • Jeżeli dojdzie do stwierdzenia niezgodnego z Umową Najmu świadczenia usług noclegowych, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu lub osobie działającej w jego imieniu na piśmie lub w formie elektronicznej w ciągu 30 dni liczonych od dnia zakończenia pobytu. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wynajmującego w ciągu 14 dni od jej otrzymania, a Najemca zostanie o tym poinformowany z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. Jeżeli Wynajmujący odmówi uwzględnienia reklamacji, ma obowiązek dokonania szczegółowego uzasadnienia tej decyzji, podając przyczynę odmowy; również z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej.

Powyższy regulamin został przygotowany w oparciu o obowiązek informacyjny wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.